Oudedagsvoorziening (penisoen, AOW)

Uw inkomen later is wellicht nog ver weg of heel dichtbij, maar verdient wel aandacht. Rekeninghoudend met het te verwachten pensioen, uw AOW en overige vermogensbestanddelen, brengen wij uw toekomstige inkomenssituatie in kaart. Daarnaast maken wij een inschatting van de te verwachten vaste lasten.

Op deze manier krijgt u tijdig inzicht in uw besteedbaar inkomen op uw AOW-gerechtigde leeftijd (pensioenleeftijd) en kunt u zo nodig maatregelen treffen. Indien gewenst adviseren en/of bemiddelen wij in individuele aanvullende regelingen/voorzieningen met betrekking tot uw pensioen (lijfrente enz.).

Tijdens uw oude dag.

Tijdens uw pensioen of de tijd daarvoor helpen wij u bij de keuzes die u kunt maken.

Hierbij kunt u denken aan de volgende onderwerpen.

  • Combinatie van deeltijd pensioen en minder werken om toch uw inkomen op peil te houden.
  • Doorwerken na uw AOW gerechtigde leeftijd.
  • Eerder stoppen met werken, tijdens uw pensioen leven van uw vermogen.
  • Vermogens overdracht naar de kinderen ter verlaging van erfbelasting en voor de verlaging van de eigen bijdrage in een zorginstelling.
  • Het financieren van uw zorgbehoefte.